Wil jij ook meer bomen
en recreatief groen?
 


Sluit je aan bij de Coöperatie Blauw Groen Samen Doen!

 

Samen vergroenen

................

Wij hebben een Coöperatie opgericht! Deze is voor en door inwoners van onze gemeente. Samen staan we sterker! Vanuit de Coöperatie willen we gronden verwerven en deze transformeren tot groene wandel- en andere recreatieve voorzieningen. Ons doel is om dit in ieder dorp van de gemeente te ontwikkelen en met elkaar te verbinden!

Jij = Wij

Samen kunnen we dit waarmaken!

Word jij ook sympathisant van de Coöperatie en denk je met ons mee?

 

Wat wij zoeken op dit moment is het volgende:

 • Bij onze verkenningen inventariseren wij nu gronden. Mogelijk zijn er mensen die ideeën of land hebben waarop we groen kunnen ontwikkelen en wellicht een wandelpad mogen aanleggen.
 • Sympathiseer je met onze ideeen en wil je vrijwilliger worden bij onze coöperatie neem dan contact met ons op.
 • Wij zoeken doeners met groene vingers, landschapsarchitecten, administrateurs, fondsen- en grondverwervers.

Visie

Het landschap van Kaag en Braassem kenmerkt zich door een mix van bebouwing, grasland en tuinbouw. Het aandeel natuur en openbaar groen is zeer laag. Er is vanuit de bewoners van Kaag en Braassem een sterke behoefte aan meer openbaar groen en natuurlijke omgeving. Daarnaast baart de terugloop van biodiversiteit en klimaatverandering ons tot zorg en zien we natuurontwikkeling als belangrijke gedeeltelijke oplossing hiervoor.

 

De cooperatie streeft het verhogen van natuur- en recreatieve waarden in landschappelijke setting teneinde een gezond leefklimaat te realiseren. Door het ontwikkelen van wandelpaden en gebieden met elkaar te verbinden, kleine parkachtige gebieden te maken of waardevolle landschapselementen te behouden willen wij onze visie realiseren.

Missie

 1. Het doen van investeringen, om verwerving ten behoeve van het behoud, herstel en de verrijking van natuurlijk landschap liefst in aaneengesloten netwerk.
 2. Het (doen) beheren van landschaps- en natuurelementen, bij voorkeur in een aaneengesloten netwerk, met als oogmerk het verhogen van de biodiversiteit en de belevingswaarde van het (agrarisch) cultuurlandschap;
 3. Het (doen) opstellen van inrichtings- en beheerplannen voor de bovengenoemde activiteiten;
 4. Het (doen) aanvragen van subsidiegelden alsmede de aanwending hiervan in het kader van bovengenoemde plannen;Het (doen) monitoren van de naleving van de voorwaarden die aan subsidieverstrekking zijn verbonden;
 5. Het verwerven van andere fondsen in het kader van de uitvoering van de activiteiten, met inachtneming van de Europese regels ten aanzien van staatssteun en cross compliance;
 6. Het voeren van overleg en het samenwerken met andere belanghebbenden dan de leden van de coöperatie in het kader van de uit te voeren activiteiten;
 7. Het bevorderen van het delen en uitwisselen van kennis, het geven van educatie en het voorzien van informatie ten behoeve van de (lokale) gemeenschap;
 8. Het verrichten van alle andere activiteiten passend in de ruimste zin bij de doelstellingen van de coöperatie.

Doelen

Korte termijn

 • Vormgeving van eerste project waarbij minimaal 5.000 bomen gepland kunnen gaan worden;
 • Realisatie van tenminste één grotere route/wandelpad;
 • Schrijven van 2/3 subsidies, regelingen of contracten waarmee we inkomsten realiseren;
 • Opzetten van de organisatie, communicatie en uitingen, betrekken van inwoners;
 • Realisatie van een roadmap voor projecten met daarin duidelijke randvoorwaarden en projectenfunnel;
 • Voorbereiden van een Landschapsarchitectuurplan;
 • Mede vormgeven aan het kapvergunningsbeleid van de Gemeente Kaag en Braassem;
 • Maken van enkele persberichten. 

 

Middellange termijn

 • Uitvoering van de roadmap;
 • Realisatie van 2-3 projecten ( 1-3 hectare) middels uitgifte van Ledencertificaten en  betrokkenheid van lokale bedrijven;
 • Afronding van een Landschapsarchitectuurplan;
 • Contacten met lokale bedrijven inzake het adopteren van en organiseren van boomplantdagen;
 • Inzetten voor het behoud van monumentale bomen en/of kwetsbare natuur;
 • Realisatie van meerdere wandelpaden en verbinden van belangrijke gebieden;
 • Beheer, monitoring en uitvoering.

 

Lange termijn

 • Verdere realisatie van de roadmap;
 • Verdere uitbouw van het aantal projecten;
 • Uitbouw naar andere gemeenten en/of samengang met andere partijen;
 • Werken aan een duurzame toekomst en continuïteit van onze Coöperatie.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Coöperatie Blauw Groen Samen Doen staat open voor iedereen die het belangrijk vindt dat er in onze leefomgeving meer openbaar en recreatief groen beschikbaar komt: inwoners, bedrijven, organisaties, instanties e.d.

Middels een lidmaatschap kun je actief en/of passief onze doelstellingen ondersteunen. Leden gaan een jaarlijkse contributie betalen om de operationele, algemene  kosten van de Cooperatie te kunnen voldoen. De hoogte van het lidmaatschapsgeld zal jaarlijks in de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.

Er zal binnenkort een Huishoudelijk Reglement worden afgerond, welke hier ook gepubliceerd zal worden.


Wil je lid worden, je als vrijwilliger aanmelden, ondersteunen, doneren  of op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen, meldt je dan aan via e-mail: [email protected]

Doe je mee?  

Meld je aan voor onze nieuwsbrief of stuur ons een mail als je je actief wilt inzetten voor de Blauwe Zone in Kaag en Braassem.

 

....................

Blijf op de hoogte en meld je aan op onze nieuwsbrief! 

Coöperatie
Blauw Groen Samen Doen

Achterweg 21 A
2376AX, Nieuwe Wetering

KvK: 91081947
BTW nummer: 865546265B01
Bankrekeningnummer: NL79 RABO 0369 7507 99

E-mail: [email protected]

Bestuur

Kees Uit den Boogaard  - Voorzitter
Richard de Jeu - Penningmeester
Maarten Klein - Secretaris

Vacatures:
Subsidie specialist
Notulist, administratie
Social Media, communicatie